Zasiłek rodzinny (barnetrygd) w Norwegii przysługuje w wysokości 1054 korony miesięcznie na każde dziecko poniżej 18 roku życia.

Barnetrygd wypłacany jest matce lub ojcu dziecka, jeżeli pracują lub pobierają inne, równoważne  świadczenia w Norwegii (np: zasiłek dla bezrobotnych lub chorobowy). Masz prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego w Norwegii nawet, gdy twoje dziecko mieszka w innym kraju. 

 

Kto może otrzymać powiększone świadczenie?

Jeżeli jesteś samotnym rodzicem i mieszkasz sam z dzieckiem możesz otrzymać  powiększony zasiłek rodzinny w Norwegii gdy:

-Jesteś rozwiedziony, w separacji lub jesteś wdowcem/wdową

-Nie jesteś w związku małżeńskim i nie mieszkasz razem z drugim rodzicem dziecka

-Twój współmałżonek/ partner przebywa od minimum pół roku w więzieniu lub areszcie

-Twój współmałżonek/partner jest zaginiony od minimum pół roku.

 

Co możesz uzyskać w ramach świadczenia? Jakie są dodatki?

Świadczenie w podstawowej wysokości wynosi 1054 korony miesięcznie.

Dodatek dla samotnego rodzica wynosi 1054 korony miesięcznie.

Dodatek z tytułu samotnej opieki nad dzieckiem do 3 roku życia wynosi 660 koron miesięcznie.

 

Jak długo możesz otrzymywać barnetrygd?

Możesz zacząć pobierać zasiłek rodzinny w Norwegii miesiąc po urodzeniu dziecka lub od miesiąca, w którym wypełnione zostały warunki do jego pobierania. Świadczenie przestaje być wypłacane miesiąc przed 18 urodzinami dziecka. Nav wypłaca barnetrygd do 3 lat wstecz od momentu wnioskowania, o ile spełnione były wszystkie warunki do jego pobierania i drugi rodzic nie pobierał świadczenia w tym czasie.

 

Jak ubiegać się o barnetrygd?

Jeżeli twoje dziecko urodziło się w Norwegii Nav najprawdopodobniej rozpocznie wypłacać zasiłek rodzinny automatycznie. W innych przypadkach należy samemu złożyć wniosek.  Może tak być na przykład w przypadku, gdy mama dziecka nie była zarejestrowana w Norwegii dziecko nie urodziło się w Norwegii lub jesteś samotnym rodzicem.

 

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny (barnetrygd) w Norwegii?

Barnetrygd wypłacany jest co do zasady matce lub ojcu dziecka, jeżeli pracują lub pobierają inne świadczenia w Norwegii (np:  zasiłek dla bezrobotnych lub chorobowy). 

Jeżeli rodzice mają opiekę naprzemienną nad dzieckiem, świadczenie może zostać między nich podzielone. Rodzice zastępczy, inny opiekunowie dziecka mogą otrzymać świadczenie, jeżeli dziecko mieszka z nimi na stałe tj, powyżej 3 miesięcy.

 

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o  barnetrygd

 • Akty urodzenia dzieci, których dotyczy wniosek (powinny być przetłumaczone). Lub wielojęzyczne odpisy skrócone (jeżeli dziecko nie jest zarejestrowane w Urzędzie Ewidencji Ludności w Norwegii),
 • Dokument potwierdzający nr pesel dziecka/dzieci i drugiego rodzica* (jeżeli dziecko nie mieszka w Norwegii, np dowód osobisty)
 • Akt ślubu przetłumaczony lub wielojęzyczny odpis skrócony (małżeństwo nie jest niezbędnym warunkiem uzyskania zasiłku rodzinnego, osoby żyjące w konkubinacie oraz samotnie wychowujące dzieci również mogą się o niego starać),
 • Umowy o pracę lub inna dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie za cały okres za jaki ubiegasz się o świadczenie,
 • Świadectwo rejestracji lub pozwolenie na pobyt z policji (Registreringbevis/Oppholdstillatelse),
 • Lønnslipy (odcinki z wypłaty) za cały okres ubiegania się o świadczenie
 • Lønns og trekkoppgave (roczne rozliczenie od pracodawcy) za ostatni rok podatkowy,
 • Kopia dowodu osobistego osoby składającej wniosek.

 

*Jeżeli rodzina z dzieckiem/dziećmi mieszka w Norwegii potrzebne są zaświadczenia o rejestracji pobytu/ pozwolenia na pobyt w Norwegii i potwierdzenia nadania numerów personalnych drugiego rodzica i dziecka/dzieci, których dotyczy wniosek.

 

Zasiłek rodzinny w Norwegii a 500+

W Krajach należących do UE/EOG występuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Ma to zapobiegać sytuacjom dublowania pobierania świadczeń o podobnym charakterze w kilku krajach. W praktyce w związku z różnicami w prawodawstwie poszczególnych krajów UE/EOG, występuje szereg kontrowersji związanych z wypłatą przysługujących świadczeń.

Po wprowadzeniu w Polsce 500+, norweskie urzędy uznały, że jest to świadczenie o podobnym charakterze co barnetrygd. W związku z tym przed podjęciem decyzji o wypłacie barnetrygd ustalają, czy w danym przypadku nie przysługują świadczenia polskie. Należy pamiętać, że istotne jest samo prawo do otrzymywania 500 plus a nie czy świadczenie jest faktycznie pobierane.

Poniżej wyjaśniamy najbardziej typowe sytuacje dotyczące wypłaty powyższych świadczeń.

1. Gdy jeden z rodziców pracuje w Norwegii, a drugi rodzic mieszka z dziećmi w Polsce i jest tam zatrudniony.

W takim przypadku pierwszeństwo w wypłacie świadczeń ma Polska, a świadczenia z Norwegii należy traktować uzupełniająco. W praktyce rodzic zamieszkujący w Polsce powinien złożyć wniosek o przyznanie 500 plus, które będzie przysługiwało na drugie i kolejne dzieci. Rodzic pracujący w Norwegii powinien złożyć wniosek o wypłatę Barnetrygd, zaznaczając prawo drugiego rodzica do świadczeń w Polsce. Nav będzie wypłacał Barnetrygd pomniejszony o kwotę przysługującego 500 plus.

2. Gdy jeden z rodziców pracuje w Norwegii, a drugi rodzic mieszka z dziećmi w Polsce ale nie pracuje.

W takim przypadku będzie przysługiwało świadczenie z Norwegii. Jednak rodzic mieszkający w Polsce powinien złożyć wniosek o wypłatę 500 plus. Decyzja odmowna będzie dowodzić brak prawa do otrzymywania tego świadczenia w Polsce. Dzięki temu rodzic składający wniosek o barnetrygd otrzyma go w pełnej wysokości bez potrąceń.

Skontaktuj się z nami

  *pole obowiązkowe
  *pole obowiązkowe
  *pole obowiązkowe