Alimenty w Norwegii są co do zasady wypłacane na podstawie umowy między rodzicami dziecka. Umowa taka powinna zawierać:

  • Kwotę miesięcznego świadczenia,
  • Dane dziecka, którego świadczenie dotyczy,
  • Datę, od której umowa obowiązuje,
  • Podpisy obojga rodziców,

Jeżeli rodzice nie mogą się porozumieć lub jedna ze stron nie dotrzymuje warunków umowy, należy zwrócić się do NAV o ustalenie stałych alimentów. Świadczenie wyrównywane jest od momentu wpłynięcia wniosku. Jeżeli wnioskujemy o podwyższenie alimentów, wyrównanie nastąpi od następnego miesiąca po wpłynięciu wniosku.

Alimenty wypłacane są do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Gdy po tym czasie dziecko w dalszym ciągu się uczy alimenty mogą być wypłacane w dalszym ciągu, z tą różnicą, że wtedy dziecko staje się stroną umowy.

Ważne jest, żeby nie mylić alimentów (barnebidrag) z zaliczką alimentacyjną (bidragforskudd). To drugie świadczenie wypłacane jest w okresie oczekiwania na przyznanie lub podwyższenie alimentów, ponieważ sprawa taka może trwać do pół roku.

Jeżeli mieszkasz za granicą i chcesz egzekwować alimenty od rodzica dziecka, który pracuje w Norwegii, możesz wystąpić o ustalenie alimentów do NAV lub do właściwego organu, w którym mieszka dziecko.

Nasi doradcy wyliczą ci w jakiej wysokości alimenty możesz otrzymywać, pomogą ci w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji i złożeniu wniosku.

Skontaktuj się z nami

    *pole obowiązkowe
    *pole obowiązkowe
    *pole obowiązkowe