Wniosek dotyczy:
Barnetrygd/ zasiłek rodzinnyKontantstøtte/ zasiłek opiekuńczy
1. Dane osobowe


Adres korespondencyjny
Adres korespondencyjny

TakNie

Musisz dołączyć dokumentację potwierdzającą fakt samotnego wychowywania dziecka/dzieci oraz napisać oświadczenie, o tym kto sprawuje opieką nad dzieckiem podczas twojego pobytu w Norwegii. Z imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL i kopią dokumentu tożsamości tej osoby

2. Informacje dotyczące członków rodziny

TakNie

TakNie

TakNie

TakNie

TakNie

TakNie
Czy przez ostatnie 5 lat byłeś członkiem systemu ubezpieczeń społecznych (dotyczy tylko kontantstøtte) w:

Norwegii.Innym kraju EOG.Norwegii i innym kraju EOG.
Jeżeli zaznaczyłeś opcję 2 lub 3 musisz dodatkowo dostarczyć zaświadczenie o tej przynależności.
4. Dane o zatrudnieniu

Podaj wszystkie okresy zatrudnienia/pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ przebywania na zwolnieniu, w czasie, w którym starasz się o zasiłek.

6. Załączniki

  1. Akty urodzenia dzieci, których dotyczy wniosek, przetłumaczone lub wielojęzyczne odpisy skrócone,
  2. Umowy o pracę lub inna dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie lub pobieranie innych świdczeń (dagpenger, sykepenger lub AAP) za cały okres za jaki ubiegasz się o świadczenie,
  3. Świadectwo rejestracji lub pozwolenie na pobyt z policji wnioskodawcy (Registreringbevis/ Oppholdstillatelse),
  4. Kopia dowodu osobistego osoby składającej wniosek i drugiego rodzica,

Jeżeli samotnie sprawujesz opiekę nad dzieckiem możesz ubiegać się o rozszerzony zasilek rodzinny. W tym celu jeżeli, dziecko mieszka w innym państwie EOG – musisz podać nazwisko, adres i PESEL osoby, z którą dziecko mieszka w kraju ojczystym. Musisz również udokumentować, że samotnie sprawujesz opiekę nad dzieckiem, załączając ewentualne dokumenty orzekające o separacji albo rozwodzie wraz z kopią ewentualnej umowy/decyzji o miejscu zamieszkania dziecka.

Dodatkowo ubiegając się o zasiłek opiekuńczy (kontantstøtte) należy dołączyć:

  1. zaświadczenie potwierdzające członkostwo w systemie ubezpieczeń społecznych przez conajmniej pięć lat przed złożeniem wniosku w Polsce lub innym kraju EOG (nie dotyczy sytuacji, gdy jesteś członkiem tego systemu w Norwegii od conajmniej 5 lat, można połączyć okresy z różnych krajów EOG),
  2. jeżeli dziecko chodzi do przedszkola otrzymującego dotacje z funduszy publicznych załącz zaświadczenie z przedszkola potwierdzające, ile godzin tygodniowo dziecko maksymalnie może przebywać w przedszkolu.

Załącz pliki:

 

Cena

Barnetrygd/Kontanstøtte 1199 Nok

Barnetrygd razem z Kontantstøtte 2199 Nok